Tatranskí rytieri   web  foto     foto vyhodnotenie  video1    video2

Študenti si zvolia prevedenie projektu:
a. umelecký výtvor – 2D alebo 3D výtvarné diela (výtvory maľované, kreslené, alebo 3D modely), na tému Zachovajme prírode rozmanitosť!
b. audiovizuálne dielo – animovaný, hraný alebo dokumentárny krátky film; na tému Zachovajme prírode rozmanitosť!, pričom minimálna dĺžka trvania filmu je 3 min.
c. realizovateľný projekt – vytvorenie popisného projektu s cieľom zlepšiť životné prostredie, okolie alebo ekosystém v okolí zapojenej školy, obsahujúci „štúdiu uskutočniteľnosti“ 
 
Súťažná aktivita: „Eko hliadka“. Tatranskí rytieri aktívne pomáhajú prírode a životnému prostrediu vo svojom okolí. Skultivuj zeleň v areáli školy alebo vo svojej obci či meste, vyčisti park, potok alebo čiernu skládku v tvojom okolí, spriechodni zarastený náučný chodník.
 
V každej kategórii budú udelené 3 ceny/miesta:
a. umelecký výtvor (vyhodnotenie v kategóriách: 1.-4. ročník ZŠ, 5.-.9. ročník, stredné školy – po 1 cene)
b. audiovizuálne dielo (3 ceny)
c. realizovateľný projekt (3 ceny)
 
Súťažiaci má možnosť vybrať si jednu činnosť pomoci prírode, do ktorej sa zapojí a riadne ju zdokumentuje. Súťažiaci je povinný preukázať splnenie tejto súťažnej aktivity tak, že zašle usporiadateľovi video/fotky foto/video s podrobným popisom miesta konania činnosti, počtom a vekom zapojených študentov.
Súťažiaci súhlasí s tým, aby táto dokumentácia bola zverejnená na sociálnych sieťach spravovaných usporiadateľom a v mediálnych výstupoch projektu. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na kontrolu pravdivosti údajov.
Cieľom tejto súťažnej aktivity je naučiť deti správať sa k prírode zodpovedne a šetrne, nevyhadzovať a nenechávať odpadky v prírode, a tiež aby na zodpovedné
správanie upozornili svojich kamarátov, rodinu, spoluobčanov, mestá, obce. Deti sa učia nebyť ľahostajnými k prírode.
 
• Prvé miesto: kompletný zimný alebo letný 5 dňový školský výlet s ubytovaním, stravou a lístkami na vlek/lanovku.
• Druhé miesto: kompletný zimný alebo letný 2 dňový školský výlet s ubytovaním, stravou a lístkami na vlek/lanovku.
• Tretie miesto: kompletný zimný alebo letný 1 dňový školský výlet so stravou a lístkami na vlek/lanovku. 
 
 
Do videa môžete zahrnúť:
ako správne separovať odpad, 
ako sa máme alebo nemáme správať v prírode, 
ktoré dopravné prostriedky by sme mali využívať, aby sme neznečisťovali ovzdušie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpad triediť musíš rád,
je to ľahké kamarát.
MODRÁ kričí na deti:
Papier sem, nie do smetí.
ŽLTÚ počuť z ďaleka:
Plasty sem, nie do koša.
A ZELENÁ milé deti:
Ku mne sklo, nech nie sú črepy.
Keď si odpad potriedime,
prírodu si uchránime.
 
S prírodou si kamarát,
odpad triediš veľmi rád.
Do nádoby MODREJ letí,
každý papier milé deti.
ŽLTÚ všetci potešíme,
keď tam  plasty odhodíme.
Aj ZELENÚ naplníme,
sklené fľaše potriedim.
Separovať vieme všetci,
pre nás sú to známe veci.

 

Zásady správania sa v prírode:

1.    Neporušujeme pôvodný stav prírodného prostredia.

2.    Zásadne po sebe nikde nezanechávame odpadky, naopak, pokúsime sa pozbierať a roztriediť odpadky po nedisciplinovaných návštevníkoch.

3.    Domový odpad separujeme a nevyvážame do prírody, nezakladáme nelegálne skládky.

4.    Oheň zakladáme len na miestach, kde je to povolené a vždy máme na pamäti, že hrozí nebezpečenstvo požiaru.

5.    Pohybujeme sa po chodníkoch a cestách.

6.    Pri prechádzke po revíre nepúšťame psa z vôdzky. Na voľno ho púšťame na miestach na to určených – na cvičisku.

7.    V prírode sa nesprávame hlučne.

8.    Rastliny zbytočne neničíme a živočíchy neusmrcujeme. Zver len pozorujeme alebo fotografujeme.

9.    Nezvyčajné nálezy (úhyn zveri, nelegálna skládka odpadu a pod.) oznámime odbornej organizácii (obecný úrad, poľovnícke združenie, príslušná organizácia štátnej ochrany prírody a pod.).