BIBLIA očami detí        foto

Cieľ súťaže: Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.
Téma: motívy z Prvej knihy Samuelovej
                    z Evanjelia podľa Lukáša
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci a študenti katolíckeho vierovyznania
Technika: maľba a kresba, ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie kolektív. 

Hodnotí sa:
a) umelecká stránka (5 b)
b) obsahová stránka – stvárnenie biblickej udalosti (5 b)

Výkresy našej triedy:

Martina Marková - Ježiš na krížovej ceste

Mária Mamirová- Posledná večera

Dávid Papan - Ježiš a zázračný rybolov

Matúš Kuník - Ježiš na krížovej ceste

Matúš Baruta- Ukrižovanie Ježiša

 

Zo školského kola postúpili práce Márie Mamirovej a Dávida Papana.

KATEGÓRIE:
1. kategória: MŠ
2. kategória: ZŠ, roč. 1. – 2.
3. kategória: ZŠ, roč. 3. – 4.