Budúcnosť sveta    web

Spracované pre 2. ročník súťaže na základe schváleného štatútu v školskom roku 2016/2017.

Závazné termíny sútaže: Vyhlásenie 13.3.2017
Uzávierka 30.4.2017
Vyhlásenie výsledkov: 24.5.2017 na webovej stránke
Organizátor: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
Poslanie súťaže:
Podnietiť kreativitu detí, ich estetické a inovatívne cítenie v spolupráci s pedagógmi základných škôl a umožniť im verejne prezentovať predstavy o budúcnosti sveta podľa ich poznania a predstáv v najrôznejších oblastiach ľudskej činnosti a života.